دبیرستان غیر دولتی کمال


زمان پایان ثبت نام آزمون ورودی شنبه۹۹/۳/۱۷
زمان برگزاری آزمون پایه هفتم جمعه ۹۹/۳/۲۳
 مشاوره و هدایت تحصیلی

آزمون ورودی

کارگاه


آزمون های تابستان

|خدمات ما|

|اخبار و اطلاعیه ها|