لوگو
فرم ثبت نام در آزمون ورودی دوره اول دبیرستان کمال

محل عکس دانش آموز :

*(شماره تلفن سرویس پیام کوتاه دبیرستان 20001057 می باشد)

صحت مطالب وارده شده را تایید می نمایم و در صورت نادرست بودن، دبیرستان مجاز به لغو ثبت نام اینجانب می باشد.