دبیرستان غیر دولتی کمال

نشانی :

تهران - نارمک - خیابان سمنگان - خیابان شهید رمضانی زاده

تلفن :

۷۷۰۳۱۴۹۰ - ۷۷۰۳۱۵۳۶ - ۷۷۰۳۱۵۲۵ - ۷۷۰۳۱۵۱۰

 پیامک  ۲۰۰۰۱۰۵۷

نمابر:

۷۷۰۳۱۴۰۰

پست الکترونیکی :

info@kamal.sch.ir

فرم تماس با ما