دبیرستان غیر دولتی کمال

رویکردهای کلی :

·        توجه به جنبه های اخلاقی - اجتماعی در کنار فعالیت‌های آموزشی  و پرهیز از نگرش تک بعدی

·        پرهیز از نخبه پروری و اهتمام به کل دانش آموزان

·        توجه به تعمیق سواد درسی و کار مفهومی در حوزه درسی

·        انضباط اجتماعی و تلاش در جهت جامع پذیر کردن فراگیران در این حوزه

·        تلاش در جهت تربیت نسلی هدفمند، تلاشگر و مسئولیت‌پذیر

·        اهمیت دادن به نظرات اولیا ، دانش آموزان  و همکاران در تدوین راهکارها در قالب نظرسنجی

·        مشارکت دادن نظرات اولیا در فرایند یاددهی و یادگیری دانش آموزان

·        توجه به مهارت آموزی در حیطه های آسیب های اجتماعی و مهارت های زندگی

·        معرفی الگوهای مناسب در تعلیم و تربیت

جهت مشاهده اطلاعات ثبت شده، بر روی لینک آن كليك نمایید.
آموزشی
ورزشی
فرهنگی