لوگو
 
آزمون ورودی
 
ثبت نام آزمون ورودی پایه ی هفتم پایان یافتآزمون روز پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه در قالب آزمون هوش و استعداد برگزار میگردد