دبیرستان غیر دولتی کمال
 
آزمون ورودی
 

آغاز ثبت نام آزمون ورودی از بهمن ماه ۹۹