دبیرستان غیر دولتی کمال
 
آزمون ورودی
 
زمان ثبت نام آزمون ورودی پایه هفتم به پایان رسید